راهنمای جامع انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد

داوطلبینی که در کارنامه اولیه خود عنوان "مجاز به انتخاب رشته" را مشاهده نمایند، بایستی دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری را از سایت سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد را از سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی دریافت نمایند و با مطالعه دفترچه در صورت داشتن شرایط انتخاب رشته، مراحل بعدی را طی کنند.


انتخاب رشته دانشگاه های سراسری (روزانه، نوبت دوم یا شبانه، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و دانشگاه های نیمه حضوری یا پیام نور) به صورت همزمان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود و انتخاب رشته دانشگاه آزاد نیز به صورت جداگانه و در سایت دانشگاه آزاد می انجامد و داوطلبان مجاز به انتخاب حداکثر 100 کد رشته محل از دفترچه دانشگاه های سراسری و حداکثر 100 کد رشته محل از دفترچه دانشگاه آزاد هستند.


منبع: نحوه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد