شرایط ثبت نام دانشگاه افسری ارتش

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری ارتش شامل شرایط عمومی و اختصاصی می شود که داوطلبان گروه های آزمایشی علوم تجربی و ریاضی فیزیک می بایست این شرایط را دارا باشند. در سال 1400 - 1401 دانشگاه افسری ارتش هیچ رشته ای را برای گروه آزمایشی علوم انسانی در نظر نگرفته است. داوطلبان برای ورود به دانشگاه نظامی مذکور باید ثبت نام دانشگاه افسری ارتش را انجام دهند.


داوطلبان فاقد شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام، در هر مرحله از پذیرش محرز گردد که شرایط نام نویسی لازم را نداشته اند، ادامه مراحل برای آنان کان لم یکن می باشد.
منبع: شرایط ثبت نام دانشگاه افسری ارتش