مدارک ثبت نام آزمون نظام مهندسی


اگر قصد ثبت نام آزمون نظام مهندسی را دارید باید بدانید که داشتن مدارکی که در دفترچه ثبت نام آزمون نظام مهندسی قید شده است، از رکن های اصلی ثبت نام می باشد و قبل از انجام دادن اقدامات ثبت نام آزمون نظام مهندسی، لازم است مدارکی که در ادامه می آید را تهیه کنید.


مدارک مورد نیاز نام نویسی آزمون نظام مهندسی، بایستی در سایت ثبت نام و اعلام نتایج آزمون نظام مهندسی، بارگذاری شوند.


منبع: مدارک ثبت نام آزمون نظام مهندسی