هزینه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

هر سال افراد واجد شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش، برای استخدام شدن در این سازمان، به شرکت در آزمون استخدامی اقدام می کنند. ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش مانند کنکور سراسری، کنکور ارشد و کنکور دکتری مشمول دریافت هزینه است. داوطلبان باید بعد از مطالعه دقیق دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش و آگاهی از شرایط، به پرداخت هزینه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش اقدام نمایند


هزینه مصوب ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400، معادل 125 هزار تومان بوده است.


زمان پرداخت هزینه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401


شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش منوط به پرداخت هزینه می باشد. به این معنا که تا زمانی که مبلغ مورد نظر را پرداخت نکرده باشید، اجازه ادامه فرایند ثبت نام به شما داده نمی شود. لذا شما داوطلبان گرامی، در مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش می بایست نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام نمایید.


به طور معمول، پرداخت هزینه ثبت نام همزمان با آغاز فرآیند ثبت نام آزمون استخدام آموزش پرورش آغاز می شود و داوطلبان بایستی به سایت ثبت نام، رجوع نموده و مبلغ تعیین شده را پرداخت نمایند. یادآور می شویم داوطلبینی که در زمان مقرر ثبت نام، موفق به نام نویسی نشده باشند، می بایست در تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام و پرداخت هزینه اقدام نمایند.


منبع: هزینه ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش