ویرایش اطلاعات آزمون افسری ارتش

خطا و اشتباه ممکن است در هر آزمونی به وقوع بپیوندد. داوطلبان ثبت نام افسری ارتش نیز از این خطا در امان نیستند و در مرحله ثبت نام می بایست دقت لازم را به جا بیاورند. زیرا در صورت بروز اشتباه در روند ثبت نام، حتی در صورت پذیرش در مصاحبه دانشگاه افسری ارتش و نهایی شدن ورود به دانشگاه افسری ارتش نیز قبولی داوطلب کان لم یکن محسوب می گردد.
منبع: ویرایش اطلاعات آزمون افسری ارتش