ویرایش اطلاعات ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد در سال های اخیر به وقوع پیوسته است و به دلیل تازگی فرآیند ثبت نام، سوالات و ابهامات بسیاری به همراه دارد و اکثر داوطلبان در زمان ثبت نام ارشد فراگیر آزاد دچار اشتباه شده اند و نیاز به ویرایش اطلاعات ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد پیدا کرده اند.

آشنایی با مراحل و نحوه ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد، می تواند مانع بروز اشتباه در مراحل ثبت نام گردد و به همین دلیل توصیه می کنیم قبل از انجام هر نوع اقدامی برای ثبت نام، به مطالعه دفترچه کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد بپرازید. اما در صورت بروز اشتباه در روند ثبت نام فراگیر ارشد آزاد، چاره چیست؟ 


معمولا سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان متصدی برگزاری آزمون ارشد فراگیر دانشگاه آزاد و آزمون ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور پیش بینی سر زدن اشتباه از سوی شرکت کنندگان را می کند و مهلت هایی را برای ویرایش ثبت نام در نظر می گیرد. تاریخ ویرایش اطلاعات ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر آزاد به شرح ذیل است:


زمان ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

تمدید مهلت ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

منبع: ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد