حمید رضا حسینی فوتسال


حمید رضا حسینی 
بازیکن فوتسال
9/7/1379تاریخ تولد 
زادگاه مشهد ایران
ملیت افغانستان
قد ۱/۷۷
پست فلنک
باشگاه کنونی هالوس اندونزی 
باشگاه جوانان و امید موعود پیرادل
باشگاه های بزرگسال 
فرش آرا مشهد ۲۰۲۱
هالوس اندونزی ۲۰۲۲

تیم ملی U20 افغانستان
تیم ملی بزرگسال افغانستان
حمید رضا حسینی بازیکن فوتسال 9/7/1379تاریخ تولد زادگاه مشهد ایران ملیت افغانستان قد ۱/۷۷ پست فلنک باشگاه کنونی هالوس اندونزی باشگاه جوانان و امید موعود پیرادل باشگاه های بزرگسال فرش آرا مشهد ۲۰۲۱ هالوس اندونزی ۲۰۲۲ تیم ملی U20 افغانستان تیم ملی بزرگسال افغانستان