ده شهید در یک عکس


این رزمندگان جمعی گردان امام حسین(ع) لشکر31عاشورا بودند که در عملیات های گوناگون هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند. روحشان شاد وراهشان پررهروباد.

ایستاده راست: شهید ساجد کاظمی راشد _ شهید حسین صفری _ شهید مجید شریف زاده _ شهید داود فیروز زرین

نشسته راست: شهیدعلیرضا بابایی ـ شهید داود نظافت ـ شهید صمد خشکبارچی _ شهید عبدالرحمان هراتی ـ شهید قاسم هریسی ـ شهید خلیل نوبری

ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس/ چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم

ما برای بوسیدن خاک سر قله ها / چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم

ما برای آنکه ایران / گوهری تابان شود/ خون دلها خورده ایم/ خون دلها خورده ایم

ما برای آنکه ایران/ خانه خوبان شود / رنج دوران برده ایم / رنج دوران برده ایم

ما برای بوئیدن بوی گل نسترن / چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم

ما برای نوشیدن شورابه های کویر / چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم

ما برای خواندن این قصه عشق به خاک / خون دلها خورده ایم / خون دلها خورده ایم

ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک / رنج دوران برده ایم

نادر ابراهیمیکس