سوره احزاب: فضیلت های سوره احزاب

سوره ا َحزاب سی و سومین سوره و از سوره های مدنی قرآن میباشد که در جزء ۲۱ و ۲۲ جای دارد. پرداختن به داستان نبرد احزاب یا خندق در قسمت برجسته ای از همان سوره علت اسم گذاری آن به اسم احزاب می باشد. سوره احزاب همینطور در رابطه تبعیت نکردن از ملحدان و اطاعت از خداوند، بعضی از قانون های دوره جاهلیت، وظایف همسران پیامبر، داستان ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش و مسئله حجاب سخن می گوید.


آیات اولوالارحام، تاسی، تطهیر، خاتمیت، صلوات، امانت و آیه ای که زنان پیامبر را ا ُم َّهات المؤمنین می خواند از آیات نامدار و مشهور سوره گشایش بخت احزاب می باشد. در فضیلت تلاوت همین سوره آمده هست، در صورتی که کسی آن را بخواند، از عذاب قبر در امان میباشد یا در رستاخیز همراه پیامبر خواهد بود.

آیات ۹ و ۲۷ همین سوره حادثه غزوه احزاب و بنی قریظه و امدادهای غیبی و نصرت الهی را یادآور گشته، پیچیدگی ها و صحنه های آن را همان نوع ترسیم می کند: هنگامی که گروه های کفر از بالا و پایین مدینه حمله نمودند و کار بر مسلمانان به گردیدت دشوار گردید و جان ها به لب رسید، منافقان و بیماردلان در وعده های خدا و پیامبر (مبنی بر برد و دست یافتن بر گنج های شاهان ایران و روم) تردید نموده، آن را وسوسه گر خواندند..


آنان که آرزو می نمودند در کنار صحرانشینان بودند، به دور از مبارزه گزارش های پیکار را پیگیری می نمودند. بعضی از انصار نیز با قصد هزیمت و با همین دست آویز که مسکن ها و خانواده هایشان امنیت ندارند، از پیامبر رخصت بازگشت خواستند ! همانان باید می فهمیدند که گریز از صحنه پیکار به حال آنان سودی نداشته، مرگ آنان را به ت أخیر نمی اندازد.

در همان درگیری، مؤمنان ثابت قدم و راستین هنگامی که با گروه های دشمن روبه رو گشتند، نه فقط از ایمانشان کاسته نشد، بلکه بر ایمان و فرمان برداری آنان افزایش داده شد و از عهده آزمون الهی به نیکویی برآمدند. آیات ِ نهایتی همان محدوده، از هزیمت ملحدان بدون هیچ خیر و غنیمتی یاد نموده و هم حمایت خداوند نیرومند عزیز از مسلمانان و دست یافتن آنان بر اموال و قلعه های مستحکم بنی قریظه را گزارش نموده می باشد.