آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی‌ روستایی

شورای اسلامی
شورای اسلامی

جلسات شورا که حق حضور به آنها تعلق می‌گیرد، جلسات رسمی است که با دعوت رئیس شورا تشکیل می‌شوند.

حداقل زمان هر جلسه شورا از زمان اعلام رسمیت دو ساعت می‌باشد که با توجه به موضوعات طرح شده در هر جلسه و اهمیت و ضرورت مباحث تا سه ساعت قابل تمدید است‌.

حق جلسه هر یک از اعضای شورای اسلامی برای هر ساعت ۳۵۰۰تومان می باشد.

حداکثر ساعات جلسات رسمی شورای اسلامی روستا (عشایر): ۲۰ساعت در ماه می باشد.

با این اوصاف اگر هر عضو شورای اسلامی در هر ماه ۲۰ساعت در جلسه رسمی حضور داشته باشد هر ماه مبلغ ناچیز ۷۰هزار تومان حق جلسه خواهدداشت.

البته اگر جلسه ای داشته باشند.

این آیین نامه به کل روستاهای کشور اعلام شده است. در روستاهای استان آذربایجان شرقی که یکی از آنها مایان است نیز این آیین نامه اعلام شده است و اعضای شورای این روستا بر طبق این آیین نامه حق جلسه و مزایای خود را دریافت می کنند.