هدف زندگی چیست

هدف زندگی : زندگی یک مسیر طولانی است و در این مسیر طولانی باید مقصدی داشته باشید و برای رسیدن به چیزی طی شود. چون ما بیهوده آفریده نشده ایم و زندگی بیهوده هم نخواهیم داشت.

باید بدانید که رسالت تو در زندگی چیست. هدف نقطه ای است که هر کس قصد رسیدن به آن را دارد و برای رسیدن به آن با آگاهی قدم برمی دارد. کسانی که هدف زندگی خود را نمی دانند دچار ناامیدی می شوند. هدف هر فردی از زندگی متفاوت است ، هدف برخی رسیدن به جایگاه های بالا ،هدف برخی عاشقانه و شاد زندگی کردن و خدمت به دیگران است.

پس اگر به دنبال یک زندگی سالم و شاد هستید باید بدانید خواسته و هدفتان در زندگی چیست .با آگاهی از اهداف خود قادربه برنامه‌ریزی و حرکت خواهید بود.

دکتر فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنا میگوید: اگر هدف زندگی رنج بردن است پس برای زنده بودن باید معنایی در رنج بردن پیدا کنید. بنابراین داشتن رسالت زندگی به ما کمک می‌کند که معنا را پیدا کنیم تا حتی در رنج های زندگی نیز به کمک ما بیاید و بداند که برای چه آفریده شده ایم.

برای خواندن ادامه مقاله کلیک کنید. زندگی خوب همراه شماست