روش کار موتورهای جستجو Search Engine

موتور جستجو در 4 مرحله به کاوش Crawl , فهرست کردن Index , بررسی ارتباط موضوع Relevancy و رتبه بندی سایت ها Ranking می پردازد.

1 - خزیدن ( Crawling Web Pages ) :

کراولر وب یا بات ها از طریق دنبال کردن لینک هایی که در صفحات و سایت های دیگر یافته اند به واکاوی و پیمایش صفحه های وب می پردازند.

2 - فهرست کردن ( Indexing ) :

با تشخیص نوع ساختار محتوای صفحات شامل ( متن , عکس , ویدئو و فایل ) و با توجه به میزان مرتبط بودن داده ها و محتوای صفحات نسبت به موضوع به فهرست کردن در لیست و بانک اطلاعاتی مربوط به موضوع مشخص می پردازند.

3 - بررسی ربط موضوع ( Assign Relevancy ) :

موتور جستجو با توجه به معیارهای کیفی on-page صفحه مانند : تازگی , یکتا بودن محتوا , دقت کلمات کلیدی و همچنین با نگاهی به شاخص های off-page مانند لینک های داخلی صفحات و شبکه های اجتماعی وبسایت به بررسی میزان ارتباط محتوای سایت با موضوع می پردازند.

4 - رتبه ی صفحه ( Keyword Ranking ) :

موتور جستجو با مرور صفحات ایندکس شده برای کلمه ی کلیدی مشخصی که در متن صفحه وجود دارد اقدام به رتبه بندی صفحات می کنند.

در نهایت لینک صفحات سایت ها و متن مختصری از محتوای مربوط را در صفحه ی نتایج موتور جستجو Search Engine Result Page یا به اختصار SERP به کاربر نمایش می دهند .