نقاشی ساختمان شهررضا

نچطور بتونه درست کنیم؟

روش درست کردن بتونه

برای پتینه بر امده روی جدار، بتونه را چطور درست کنیم که ترک نخورد؟برای درست کردن بتونه ای که ترک نخورد برتر است به مواد بتونه شکر و سفیده تخم مرغ اضافه کنید . هم خیلی صفت می شود و هم ترک نمی خورد. نقاشی ساختمان شهرضا

همه کارهایی که در بالا گفتگه شده را می توان انجام داد، ولی اسان تر است که بتونه را آماده تهیه کنید.

برای رفع لکه هایی که به صورت ترک های کوچک هستند باید از بتونه استفاده کنیم که در ادامه به طرز درست کردن بتونه و شیوه ترمیم ترک می پردازیم. نقاشی ساختمان میمه


نقاشی ساختمان شهرضا
نقاشی ساختمان شهرضا