مجله شنیداری (اجرای هنرجویان گروه نوازی)


اجرای هنرجویان گروه نوازی در مجله شنیداری نیمسال دوم ۹۷ در آموزشگاه موسیقی سازنو که ۱۰اسفند برگزار گردید.

مدرس: آقای الیاس دژاهنگ

تلفن تماس: ۰۲۶۳۲۵۵۷۵۵۸

آموزش بهترین سازها در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج