رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار


رتبه بندی ایران را در شاخص تسهیلات تجاری مشاهده کنید به لطف سیستم ناکارآمد اداری و قوانین دست و پاگیر کشور ، ما یک رتبه بندی داریم! این بدان معناست که شروع کار در کشور آسانتر از ایران است.

اما دولت به تازگی روش جدیدی را شروع کرده است که می گوید پس از راه اندازی مشاغل جدید ، شما باید به دنبال مجوزها بگردید که در حال حاضر در جهان انجام می شود و به این امر نظارت می گویند.

باید دید آیا مردم واقعاً آثاری از این طرح جدید را می بینند یا اینکه فقط روی کاغذ باقی می ماند.