درباره کتاب دال دوست داشتن

کتاب صوتی دال دوست داشتن نوشته حسین وحدانی، چند روایت از عشق و زندگی است. این اثر شامل قطعاتی عاشقانه و دلنشین است که نگاه حسین وحدانی را به عشق و دوست داشتن، زندگی کردن، دوستی و جنگ نشان می‌دهد.

این کتاب روایت‌هایی از عشق و زندگی دارد. روایت‌ها و قطعات ادبی کوتاه و دلنشین که عشق را دوباره تعریف می‌کنند و زندگی را طور دیگری می‌بیند. از پشت عینکی که زندگی را با عشق و دوری از جنگ معنا می‌کند. نوشته‌هایی که هرچند ساده و روان هستند ولی عمیق و بسیار مفهومی‌اند.

بخش زیبایی از کتاب دال دوست داشتن

وقتی از بخشش حرف می‌زنیم، از چی حرف می‌زنیم؟ آیا هر جور بخشیدنی فضیلت است؟ آیا هر خطایی را می‌شود بخشید؟ من جعبه‌ای از میوه‌های تازه و سالم را در نظر می‌گیرم که ناگهان درمی‌یابیم یکی‌شان فاسد شده و گندیده است. شاید دورش بیندازیم، شاید هم نگهش داریم و شاید حتی بخوریمش. این انتخاب ماست؛ از سر اجبار یا اختیار. اما آیا می‌توانیم فاسد بودنش را انکار کنیم؟ آیا می‌شود بگوییم «این جعبه‌ میوه‌ی فاسدی ندارد» و خیال کنیم از مفهوم میوه‌ سالم قلب ماهیت نکرده‌ایم؟

به یک اتومبیل فکر کنیم، وقتی ملتفت می‌شویم موتور آن به کل خراب است. می‌توانیم موتور را عوض نکنیم و منتظر باشیم یک روز در راه از کار بیفتد. یا می‌توانیم عوضش کنیم و با این کار هویت اتومبیل را به کلی تغییر دهیم: این اتومبیل دیگری هست. اما نمی‌توانیم خرابی موتور را نادیده بگیریم و بر او «ببخشیم». این جا مفهوم بخشش بی‌معناست. فقط یک شعار بزک کرده و خوش آب و رنگ و البته فاقد ارزش است، چون این جا «بخشیدن، ماهیت آن چه را می‌خواهیم ببخشیم، تغییر می‌دهد».

بله، بخشش فضیلت است و نشان از بزرگواری و مهربانی دارد؛ انگار. اما گاهی بخشیدن محبوب، امضای حکم پایان اوست. تبدیل کردن اوست به موجودی که بود و نبودش فرقی ندارد...