سوالات ضمن خدمت آشنایی با صحیفه سجادیه (دوره مقدماتی)

دانلود رایگان پاسخ نمونه سوالات و محتوا آزمون دوره ضمن خدمت آشنایی با صحیفه سجادیه (دوره مقدماتی) با کد 99506165 مدت 12 ساعت از سامانه LTMS.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87/

سوالات ضمن خدمت آشنایی با صحیفه سجادیه
سوالات ضمن خدمت آشنایی با صحیفه سجادیه

پاسخ سوالات ضمن خدمت آشنایی با صحیفه سجادیه دانلود سوالات ضمن خدمت آشنایی با صحیفه سجادیه سوالات رایگان ضمن خدمت آشنایی با صحیفه سجادیه سوالات ضمن خدمت آشنایی با صحیفه سجادیه سوالات ضمن خدمت صحیفه سجادیه محتوا آزمون ضمن خدمت آشنایی با صحیفه سجادیه نمونه سوالات ضمن خدمت صحیفه سجادیه

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87/