سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی

اداره کل امور اداری و تشکیلات در نظر دارد با همکاری معاونت پرورشی نسبت به اجرای دوره آموزشی با عنوان «برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی» با کد ۹۴۰۰۴۱۲۰ به مدت ۳۲ ساعت به شیوه الکترونیکی از طریق سامانه LTMS برگزار می گردد.

دانلود سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی دانلود سوالات ضمن خدمت مدیریت فعالیت های اردویی سوالات آزمون ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی سوالات رایگان ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی سوالات ضمن خدمت سوالات ضمن خدمت اردوهای دانش آموزی سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی سوالات ضمن خدمت فرهنگیان سوالات ضمن خدمت مدیریت فعالیت های اردویی نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی

لینک دانلود:

http://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c/