سوالات ضمن خدمت مهارت آموزی روانی و اجتماعی (مرحله مقدماتی)

دانلود رایگان نمونه سوالات و محتوای آزمون دوره ضمن خدمت مهارت آموزی روانی و اجتماعی (مرحله مقدماتی) با کد 99506708 به مدت 10 ساعت از LTMS.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/

سوالات ضمن خدمت مهارت آموزی روانی و اجتماعی
سوالات ضمن خدمت مهارت آموزی روانی و اجتماعی

دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت آموزی روانی و اجتماعی (مرحله مقدماتی) سوالات رایگان ضمن خدمت مهارت آموزی روانی و اجتماعی سوالات ضمن خدمت مهارت آموزی روانی و اجتماعی محتوای آزمون ضمن خدمت مهارت آموزی روانی و اجتماعی مهارت آموزی روانی و اجتماعی مهارت آموزی روانی و اجتماعی (مرحله مقدماتی) نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت آموزی روانی و اجتماعی (مرحله مقدماتی)

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/