سوالات ضمن خدمت مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی

دانلود رایگان نمونه سوالات و محتوای آزمون دوره ضمن خدمت مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی (سطح تکمیلی) کد 99506525 مدت 24

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%81/

سوالات ضمن خدمت پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی
سوالات ضمن خدمت پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی

دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی سوالات ضمن خدمت شبهات دینی و اعتقادی سوالات ضمن خدمت مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی سوالات مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%81/