سوالات ضمن خدمت مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

دانلود رایگان پاسخ نمونه سوالات و محتوا آزمون دوره ضمن خدمت مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس با کد 91402410 به مدت 44 ساعت از LTMS.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af/

سوالات ضمن خدمت مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس
سوالات ضمن خدمت مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

پاسخ سوالات ضمن خدمت مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس سوالات ضمن خدمت مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس سوالات ضمن خدمت مهارت های بدو انتصاب معاونان مدارس سوالات مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس محتوای آزمون ضمن خدمت مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af/