سوالات ضمن خدمت وظایف و نقش های سرپرستی

دانلود رایگان پاسخ نمونه سوالات و محتوا آزمون دوره ضمن خدمت وظایف و نقش های سرپرستی با کد 91701661 به مدت 24 ساعت از سامانه LTMS قابل جستجو.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c/

سوالات ضمن خدمت وظایف و نقش های سرپرستی
سوالات ضمن خدمت وظایف و نقش های سرپرستی

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c/