سوالات ضمن خدمت کارگاه و توسعه مهارت های حرفه ای مرحله مقدماتی (تولید محتوای الکترونیکی)

دانلود رایگان نمونه سوالات و محتوای آزمون دوره ضمن خدمت کارگاه و توسعه مهارت های حرفه ای دبیران دوره متوسطه مرحله مقدماتی (تولید محتوای الکترونیکی) با کد 99506831 به مدت 32 ساعت از LTMS.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7/

سوالات ضمن خدمت کارگاه و توسعه مهارت های حرفه ای مرحله مقدماتی
سوالات ضمن خدمت کارگاه و توسعه مهارت های حرفه ای مرحله مقدماتی

دانلود سوالات ضمن خدمت کارگاه و توسعه مهارت های حرفه ای سوالات رایگان ضمن خدمت کارگاه و توسعه مهارت های حرفه ای سوالات ضمن خدمت تولید محتوای الکترونیکی سوالات ضمن خدمت کارگاه و توسعه مهارت های حرفه ای محتوای ضمن خدمت کارگاه و توسعه مهارت های حرفه ای نمونه سوالات ضمن خدمت تولید محتوای الکترونیکی نمونه سوالات ضمن خدمت کارگاه و توسعه مهارت های حرفه ای

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7/