برگزاری کارگاه تحلیل رفتار در شرکت پتروشیمی

خانه ان ال پی ایران به دعوت شرکت ملی نفت کارگاه 2 روزه ای را برای مدیران و پرسنل محترم این سازمان برگزار نمود که در آن به رویکرد کودک - والد - بالغ و نقش آن در تعالی سازمانی پرداخته شد. امروزه یکی از بهترین روش های شناخت سبک کاری و شخصیتی خود در خانواده و محیط کار، استفاده از روش تحلیل رفتار متقابل میباشد.

اگر فردی در محیط کاری و یا جامعه بتواند بر حالات نفسانی خود و بروز احساسات و هیجانات خود کنترل داشته باشد و زندگی بالغانه ای را پیش ببرد، میتواند به ارتباط بهتری با اطرافیان خود دست یابد. در این کارگاه دو روزه ابتدا به انواع ارتباطات کاری با رویکرد کودک - والد - بالغ اریک برن و سپس به انواع سناریوها در محیط کار پرداختیم.

اریک برن باو دارد در وجود هر یک از ما بطور فرضی یک کودک یک بالغ و یک والد وجود دارد که در ارتباط با مخاطب خود در یک لحظه یکی از این حالات نفسانی با یکدیگر در ارتباط خواهد بود و از این پس کیفیت ارتباطی بستگی به ارتباط حالات نفسانی با یکدیگر خواهد داشت. بطور مثال هنگامی که در اداره رئیس به کارمند دستور میدهد که گزارشی را آماده کند و کارمند هم علیرغم میل باطنی خود میپذیرد، این یک ارتباط والد به کودک است. اما اگر هر دو بر سر یک موضوع توافق داشته باشند و در آن اجبار خاصی نباشد و اطلاعات شغلی بدور از هیجانات رد و بدل شود، می گوییم هر دو در یک ارتباط بالغانه هستند.

بنابراین در در ارتباط بالغ - بالغ تنش و اصطکاک سازمانی کاهش یافته و بهترین نتایج حاصل می گردد. چنین تنش هایی در سازمان های بزرگ اجتناب ناپذیر است و باید سعی نمود با آموزش های حین کار، مهارت های ارتباطی را بهبود بخشید.