بهترین جملات و داستان های انگیزشی

کلیپ ها و جملات انگیزشی در زندگی امروز ما بسیار موثر هستند زیرا با استفاده از آنها میتوانیم باورها و عقاید خود را تغییر دهیم.

من قهرمان زندگیم را در آیینه میبینم.

2- خودت را به خودت ثابت کن نه به دیگران

3- برای اینکه زندگی را تجربه کنید، شماهم بعنوان یک آدم بزرگ گاهی به شادمانی دوران کودکی بروید.


4- فقط بادیگران نباش، با خودت هم خوب باش.


5- همه اهداف از یک رویا شروع میشوند.

6- آنجا که فکر میکنید دیگر راهی نیست، خداوند راه را می گشایند.