روشهای برشکاری مکانیکی


روشهای برشکاری مکانیکی به دسته های زیر یتقسیم بندی میشود:

 1. اره کاری
 2. ماشینکاری
 3. قلم کاری
 4. قیچی کاری
 5. پانچ کاری
 6. لوله بر

انواع قیچی ازنظرتوانایی برش و نوع کاربرد:

 1. قیچی های دستی
 2. قیچی های اهرمی
 3. قیچی های ماشینی( مکانیکی و هیدرولیکی )

قیچی دستی: از این قیچی برای برش ورق های نازک فلزی تاضخامت۱.۵میلیمترکاربردارد. قیچی های دستی براساس کاربردشان به راست بر و چپ بر تقسیم میشوند . هنگامی که قیچی از پهلوسمت چپ قرارگیرد و پخ برنده ی تیغ بالایی قابل مشاهده باشد این قیچی راست بر بوده ودرصورتی که پخ برنده تیغ پایینی قابل مشاهده باشد قیچی چب براست. این قیچی هابرمبنای قانون اهرم ساخته میشوند . قیچی های دستی برای برشکاری ورق انواع متفاوتی دارند:

قیچی دستی که دارای یک تیغه ی پهن و یک تیغه ی باریک بوده و برش مستقیم مورداستفاده قرارمیگیرد .

فیچی دستی که دارای تیغه ای صاف و پهن است و مورد استفاده برای برشکاری مستقیم است

قیچی دستی دارای تیغ پهن وخمیده برای برش درمحل زاویه دار که برشکاری مستقیم امکان ندارد کاربرد دارد.

قیچی دستی دارای تیغه ی باریک منحنی که مورد استفاده برای برشهای فرمدار و دارای انتها است.

قیچی دستی دارای یک تیغه ی دوبل و یک تیغه ی باریک که از ان برای قطع کردن و برش بر روی لوله های نازک استفاده میشود.

قیچی دستی دارای تیغه صاف وباریک برای برش داخلی مستقیم وفرم دار کاربرددارد .

قیچی اهرمی: این نوع قیچی ها نسبت به قیچی های دستی میتوانند ورقهای فلزی ضخیمتری را برش دهند . این قیچی ها نیز براساس قانون اهرم ساخته میشوند . این قیچی دارای ۳نوع می باشد:

قیچیهای اهرمی ساده: دارای یک تیغه ثابت درپایین و به عنوان تکیه گاه بوده و یک تیغه ی متحرک دربالا می باشند . توسط اهرم دوبل عملیات برش صورت میگیرد . طول تیغه های این قیچی ۱۵ الی ۳۰سانتی متراست و قابلیت برش ورق فلزی تاضخامت۵میلیمتررادارد. وظیفه ی افقی نگهداشتن قطعه ی کار نیز بر عهده ی نگهدارنده قابل تنظیم در کناربدنه قیچی است. تنها کاربرد این قیچی برای برش ورق است و برای برش مفتول و شمش فرمدار نمیتوان از ان استفاده کرد .

قیچیهای اهرمی مرکب

قیچیهای اهرمی ورق بر یاوزنه ای

قیچی مکانیزه: دراین نوع از قیچیها بخشی ازفرایند بصورت خودکارانجام میشود . این قیچی ها دای انواع متفاوتی هستند نظیر:

 • قیچی برقی انیورسال
 • قیچیهای گیوتین
 • قیچیهای گردبرمکانیزه

و…

قیچیهای گیوتین: از این قیچی برای برش ورقهای فلزی تاضخامت۳۰میلیمتر استفاده میشود. برای بالا بردن سرعت در برش ورقها بخصوص ورقهایی که دارای ضخامت بیشتری هستند از این قیچی استفاده میشود . در این نوع قیچی تیغه بالایی بصورت عمودی حرکت میکند و تیغه ی پایینی اغلب ثابت است و به دو صورت دستی و مکانیزه ساخته میشود و برای تامین کردن حرکت و نیروی تیغه ی متحرک ازمکانیزم لنگ یا قیچی گیوتین مکانیکی وفشارروغن یاهیدرولیک یاقیچی گیوتین هیدرولیکی استفاده میشود . این قیچی در سه نوع پدالی و مکانیکی و هیدرولیکی موجوداست .

گیوتین پدالی: پدال قیچی به بازو و فنرتیغه متصل است. با واردشدن فشار به پدال تیغه بالایی به پایین حرکت کرده و برشکاری انجام میشود. بعدازرهاکردن پدال و بازگشت فنر تیغه به حال اول بازمیگردد.

گیوتین مکانیکی: به کمک واسطه هایی نیروی الکتروموتور به میل لنگ قیچی منقل میشودو حرکت دورانی را به حرکت خطی رفت و برگشت تبدیل کند و باعث پایین امدن تیغه بالایی و عمل برشکاری میشود .