اشتباهات رایج در راه اندازی باشگاه مشتریان

هزینه نکردن برای مشتریانی با ارزش خرید پائین: برخی از صاحبان کسب و کارها تصور می کنند چون یک درصدی از مشتریان ارزش خرید زیادی برایشان نمی آفرینند هزینه کردن برای وفادار سازی آن ها کار اشتباهی تلقی می شود در حالی که هدف از راه اندازی باشگاه مشتریان حتی برای چنین مشتریانی جذب و تشویق آن ها برای خرید بیشتر است.

نگرش تبلیغاتی داشتن به باشگاه: شما با راه اندازی سامانه کسب و کار خودتان در بلند مدت می توانید مشتریان جدید جذب کنید اما هدف از راه اندازی بیشتر به مشتریان فعلی باز می گردد. بنابراین این تصور که با راه اندازی باشگاه سیل عظیمی از مشتریان جدید به سوی کسب و کارتان را به کل کنار بگذارید.

اقدامات پیش از راه اندازی باشگاه مشتریان

  • پیش از اقدام با مشاور تجارت الکترونیک و متخصصان این حوزه مشورت کنید.
  • اهداف راه اندازی را لیست کنید تا دقیق بدانید با این باشگاه قرار است به چه جایگاهی برسید.
  • چگونگی راه اندازی بسیار حائز اهمیت است در این خصوص با مشاور متخصص مشورت کنید.
  • تحلیل درستی از رفتار های اقتصادی مشتریانتان داشته باشید.
  • برآوردی از هزینه راه اندازی داشته باشید.

آیا برای راه اندازی باشگاه مشتریان در ایران دیر نیست؟

خوشبختانه خیر زیرا سیستم وفادار سازی مشتریان توسط باشگاه مشتریان به تازگی در ایران به عنوان راهی برای سود دهی هرچه بیشتر مشتریان فعلی و راضی نگه داشتن آنان از خدمات و محصولات شناخته شده است بنابراین نه تنها استفاده از آن دیر نیست بلکه نادیده گرفتن آن می تواند در طولانی مدت شما را از رقبایتان عقب نگه داشته و حتی باعث حذف شما از صحنه رقابت شود.