انواع پاداش در باشگاه مشتریان چیست؟

نوع اول پاداش ها پاداش هایی هستند که به صورت مستقیم برای بنگاه اعطا کننده هزینه های مالی در بر دارند. اما نوع دوم پاداش در باشگاه مشتریان اغلب از نوع تکریم و بزرگداشت مشتریان و پاداش های اجتماعی هستند که هزینه های مالی مستقیم به سازمان تحمیل نمی کنند.

با گسترش اینترنت و مفاهیم فناوری اطلاعات در دنیای تجارت راه اندازی باشگاه مشتریان دستخوش تغییر بسیاری شده است. امروزه باشگاه مشتریان در قالب وب سایت، پورتال های اینترنتی و اپلیکیشن باشگاه مشتریان پیاده سازی و اجرا می شوند.