بانک ایمیل نخرید!

اولین و مهمترین گام در ایمیل مارکتینگ ساخت لیست ایمیل است نه خرید آن. خرید بانک ایمیل زمان و بودجه شما را هدر می دهد و در نهایت شما را به قسمت اسپم ایمیل کاربران هدایت می کند. اگر می خواهید بودجه تان را هدر بدهید، بانک ایمیل خریداری کنید اما اگر به دنبال استفاده بهینه از ایمیل هستید با ترتیب دادن یک یا چند جلسه مشاوره ایمیل مارکتینگ از یک مشاور ایمیل مارکتینگ کمک بگیرید.