بهترین مشاور فروش، کمترین پیشنهاد را می دهد!

بهترین مشاور فروش
بهترین مشاور فروش

اگر می خواهید یک مشاور فروش خوب و موفق باشید برای هر خرید و نیاز مشتری بیشتر از دو پیشنهاد به مشتری تان ندهید. گاهی فروشندگان ده نوع محصول با تنوع و کارایی و قیمت های متفاوت به مشتری پیشنهاد می دهند و باعث گیج شدن او می شوند. در این شرایط مشتری نیاز به تفکر و بررسی بیشتری دارد و در آن لحظه خرید نخواهد کرد. یک فروشنده با هوش بیش از دو محصول به مشتری ارائه نمی دهد. هر چه انتخاب های کمتری پیش روی مشتری باشد راحت تر خرید می کند.