روانشناسی فروش در فرآیند دیجیتال مارکتینگ

یکی از موارد مهم در بحث فروش، روانشناسی فروش است. روانشناسی فروش بدین معناست که معماری و چیدمان وب سایت باید طبق الگوهای چشم انسان طراحی و پیاده سازی شود تا بتواند بهترین و بالاترین بازدهی را داشته باشد. اینکه دکمه های فروش با رنگ و متن تاثیر گذاری طراحی و اجرا شود. سبک نگارش متن به نحوی لذت بخش باشد و برای مغز کسل کننده نباشد. اگر روانشناسی فروش به طور موثر پیاده سازی شود می تواند تا ۲۰۰ درصد در افزایش فروش موثر واقع شود. روانشناسی فروش بخشی از فرآیند دیجیتال مارکتینگ است که به مباحث فروش در فضای دیجیتال می پردازد.