مشاور فروش در چه زمینه هایی می تواند شما را راهنمایی کند؟

مشاوره فروش برای تعیین اهداف فروش سازمانی

 • چگونه اهداف فروش را بین محصولات مختلف سازمان توزیع کنیم؟
 • چگونه اهداف سازمان را بین مشتریان تقسیم کنیم؟
 • چگونه اهداف فروش را بین ماه ها و فصل های سال پراکنده کنیم؟
 • اهداف فروش بهتر است بر مبنای تعداد باشد یا مبلغ فروش؟


فرآیند مشتری یابی با کمک مشاور فروش سازمانی

 • یک واحد فروش برای فرآیند مشتری یابی کافی است یا لازم است کانال های بیشتری ایجاد نماییم؟
 • مشتریان در مناطق مختلف جغرافیایی را چگونه بین نیروی های تیم فروش برنامه ریزی کنیم؟
 • مشتریان احتمالی را از کجا و چگونه کشف کنیم؟


حل چالش های تیم فروش همراه با مشاور فروش شرکت

 • چگونه تعداد اعضای تیم فروش را افزایش دهیم؟
 • چه کسی را در بخش فروش استخدام کنیم؟
 • آیا لازم است سابقه کاری مرتبط در صنعت ما یکی از الزامات استخدام باشد؟
 • چگونه عملکرد نیروهای فروش را افزایش دهیم؟
 • چگونه نرخ تبدیل ویزیت مشتریان را بیشتر کنیم؟
 • چگونه مهارت های کلامی و ارتباطی را به نیروهای فروش آموزش دهیم؟
 • چگونه اهداف فروش سازمانی خود را محقق کنیم؟
 • پرداخت حقوق و مزایا به تیم فروش بر چه مبنایی باشد؟
 • چگونه در افراد و اعضای تیم فروش انگیزه ایجاد کنیم؟

محمدرضا شیخ بهائی مشاور فروش در اصفهان 09131098875