حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد

اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد سال گذشته می تونه داوطلبا رو برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کنه. از این رو کارشناسای تحصیلیکو با جمع آوری آخرین رتبه و تراز دعوت به مصاحبه کنکور دکترای سال های گذشته این امکان را در اختیار داوطلبا قرار می ده تا بتونن فرم انتخاب رشته خودشون را منطقی تر تکمیل کنن.
شرکت کنندگان در آزمون دکتری که بعد از دریافت کارنامه آزمون دکتری خود، مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شدند، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد و با استفاده از کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به انتخاب رشته در زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اقدام کنند.


داوطلبان انتخاب رشته در واحد های دانشگاه آزاد، بهتر است از حدنصاب قبولی در این دانشگاه مطلع شوند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن رشته محل های را انتخاب نمایند یعنی رشته محل هایی با شانس قبولی بیشتر را اول لیست قرار دهند. در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد را آورده ایم.
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد

کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد را به سه بخش خوشبینانه، منطقی و بدبینانه طبقه بندی کردن. در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبا به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشه، داوطلبا شانس بیشتری در آن رشته محل دارن و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشه، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارن.
در جدول های زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده. این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد محاسبه شدن و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری شهرسازی هستن، ولی ممکنه آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشه. در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شدن که ممکنه بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشن.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صفر تا صد انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد پیشنهاد می کنیم مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه کنین.


بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد

هر داوطلب می تونه با دریافت کارنامه اولیه خودش در زمان اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده با خبر شده و مطابق با تراز قبولی رشته شهرسازی در دانشگاه آزاد، انتخاب رشته خود را انجام بده. حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد به شرح زیر است:
کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه

شهرسازی / واحد اصفهان(خوراسگان) 3060 الی 3159 2810 الی 3059 2659 الی 2809

شهرسازی / واحد اصفهان(خوراسگان) 2173 الی 2272 1923 الی 2172 1772 الی 1922

شهرسازی / واحد امارات متحده عربی 2179 الی 2278 1929 الی 2178 1778 الی 1928

شهرسازی / واحد اهواز 2878 الی 2977 2628 الی 2877 2477 الی 2627

شهرسازی / واحد اهواز 2045 الی 2144 1795 الی 2044 1644 الی 1794

شهرسازی / واحد بروجرد 2823 الی 2922 2573 الی 2822 2422 الی 2572

شهرسازی / واحد بروجرد 2007 الی 2106 1757 الی 2006 1606 الی 1756

شهرسازی / واحد تبریز 3102 الی 3201 2852 الی 3101 2701 الی 2851

شهرسازی / واحد تبریز 2202 الی 2301 1952 الی 2201 1801 الی 1951

شهرسازی / واحد تبریز-پردیس مجتمع بین الملل تبریز 1861 الی 1960 1611 الی 1860 1460 الی 1610

شهرسازی / واحد تهران جنوب 3760 الی 3859 3510 الی 3759 3359 الی 3509

شهرسازی / واحد تهران جنوب 2663 الی 2762 2413 الی 2662 2262 الی 2412

شهرسازی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 1896 الی 1995 1646 الی 1895 1495 الی 1645

شهرسازی / واحد تهران شمال 3751 الی 3850 3501 الی 3750 3350 الی 3500

شهرسازی / واحد تهران شمال 2656 الی 2755 2406 الی 2655 2255 الی 2405

شهرسازی / واحد تهران غرب 3712 الی 3811 3462 الی 3711 3311 الی 3461

شهرسازی / واحد تهران غرب 2629 الی 2728 2379 الی 2628 2228 الی 2378

شهرسازی / واحد تهران مرکزی 3798 الی 3897 3548 الی 3797 3397 الی 3547

شهرسازی / واحد تهران مرکزی 2689 الی 2788 2439 الی 2688 2288 الی 2438

شهرسازی / واحد شهرقدس 3217 الی 3316 2967 الی 3216 2816 الی 2966

شهرسازی / واحد شهرقدس 2283 الی 2382 2033 الی 2282 1882 الی 2032

شهرسازی / واحد علوم و تحقیقات 3826 الی 3925 3576 الی 3825 3425 الی 3575

شهرسازی / واحد علوم و تحقیقات 2709 الی 2808 2459 الی 2708 2308 الی 2458

شهرسازی / واحد قزوین 3409 الی 3508 3159 الی 3408 3008 الی 3158

شهرسازی / واحد قزوین 2417 الی 2516 2167 الی 2416 2016 الی 2166

شهرسازی / واحد کرمان 2878 الی 2977 2628 الی 2877 2477 الی 2627

شهرسازی / واحد کرمان 2045 الی 2144 1795 الی 2044 1644 الی 1794

شهرسازی / واحد مرند 2836 الی 2935 2586 الی 2835 2435 الی 2585

شهرسازی / واحد مرند 2016 الی 2115 1766 الی 2015 1615 الی 1765

شهرسازی / واحد مشهد 3076 الی 3175 2826 الی 3075 2675 الی 2825

شهرسازی / واحد مشهد 2184 الی 2283 1934 الی 2183 1783 الی 1933

شهرسازی / واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار 1793 الی 1892 1543 الی 1792 1392 الی 1542

شهرسازی / واحد نجف آباد 3085 الی 3184 2835 الی 3084 2684 الی 2834

شهرسازی / واحد نجف آباد 2190 الی 2289 1940 الی 2189 1789 الی 1939

جدول بالا محدوده دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سال گذشته را نشان می دهد که به محض بروزرسانی تغییرات در این بخش اعمال خواهد شد.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه گفتیم بالاتر باشه، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه گفتیم پایین تر باشه، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید.
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا، حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بوده و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کنه، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می شود.


بیشتر بخوانید: مصاحبه دکتری دانشگاه آزاداگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شهرسازی ابهامی دارین، می تونین سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید. برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید.
در ادامه بخوانید: نرم افزار انتخاب رشته مجازی دکتریسوالات متداول


1- ✔️ کسب حدنصاب و رتبه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته شهرسازی دانشگاه آزاد به منزله پذیرفته شدن در آن کدرشته محل است؟

✔️ خیر. کسب رتبه تعیین شده در یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تونه در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند.


2- ✔️ حداقل حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری رشته شهرسازی دانشگاه آزاد چقدر است؟

✔️ با توجه به کارنامه های موجود سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در رشته شهرسازی در متن مقاله به صورت کامل ارائه شده است.


3-  ✔️ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در رشته شهرسازی از چه طریقی اعلام می شود؟

✔️ حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته شهرسازی از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری اعلام می شود.

منبع : حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد