اهمیت شیمی در زندگی

شیمی یک رشته علمی است که با عناصر و ترکیبات متشکل از اتم ها ، مولکول ها و یون ها درگیر می شود: ترکیب ، ساختار ، خواص ، رفتار و تغییراتی که در طی واکنش با سایر مواد متحمل می شوند

در زمینه موضوع خود ، شیمی یک موقعیت متوسط ​​بین فیزیک و زیست شناسی است. گاهی اوقات آن را علوم مرکزی می نامند زیرا پایه ای برای درک هر دو رشته علمی اساسی و علمی در سطح اساسی فراهم می کند. به عنوان مثال ، شیمی جنبه های گیاه را توضیح می دهد شیمی (گیاه شناسی) ، تشکیل سنگهای آذرین (زمین شناسی) ، چگونگی تشکیل ازن جوی و تخریب آلاینده های محیطی (اکولوژی) ، خصوصیات خاک روی ماه (کیهان شیمی) ، نحوه کار داروها (داروشناسی) و نحوه برای جمع آوری شواهد DNA در صحنه جرم (پزشکی قانونی).


شیمی در زندگی
شیمی در زندگی

شیمی مباحثی از جمله چگونگی تعامل اتم ها و مولکول ها از طریق پیوندهای شیمیایی و تشکیل ترکیبات شیمیایی جدید را بیان می کند. پیوندهای شیمیایی چهار نوع است: پیوندهای کووالانسی ، که در آنها ترکیبات یک یا چند الکترون دارند. پیوندهای یونی ، که در آن یک ترکیب برای تولید یون (کاتیون و آنیون) یک یا چند الکترون به ترکیب دیگر اهدا می کند. پیوند های هیدروژنی؛ و وان در والس نیز پیوند های محکمی را بین اتم ها ارائه می دهند

منبع خرید مواد شیمیایی در بازرگانی شیمیایی تهران