حلال های صنعت رنگ

در صنعت رنگ حلال های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد

حلال های مورد استفاده در صنعت رنگ عبارتند از: اتیل استات، حلال 402، نرمال بوتانول، متیل استات، متانول و...

اما آیا این حلال ها در صنعت بی خطر هستند ؟

تمامی این حلال ها سبب بهبود خواص رنگ می شوند و می توانند رنگ را به صورت چشمگیری بهبود دهند

شما می توانید برای خرید تمامی حلال های صنعت رنگ و رزین با شیمیایی تهران در ارتباط باشید

نرمال بوتانول چیست؟

بوتان-1-اول یک الکل اولیه است که بوتان است که در آن هیدروژن یکی از گروه های متیل با یک گروه هیدروکسی جایگزین می شود. در انسان توسط میکروب های روده به مقدار کم تولید می شود. این نقش به عنوان یک حلال پروتیک، یک متابولیت انسانی و یک متابولیت موش است. این یک الکل اولیه، یک الکل چرب اولیه با زنجیره کوتاه و یک الکل آلکیل است.