کد خطای پکیج ایساتیس:

شما می توانید ارورهای پکیج ایساتیس را در لیست خطای های زیر جستجو کنید و دلیل این خطا را پیدا کنید.

کد خطای E01 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

گرمای بیش از حد

علت احتمالی

خرابی – NTCخرابی ترموستات حد و یا کابل آن-خرابی پمپ-گرفتگی مسیر-وجود هوا در سیستم-تنظیم نبودن شیر گاز

کد خطای E02 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از c° ۷ باشد و این حالت برای ۳مرتبه تکرار شود

علت احتمالی

وجود هوا در سیستم

رسوب مبدل ثانویه

خرابی NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

خرابی پمپ

کد خطای E03 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از c° ۲۰ باشد و یا تغییر دمای آبگرم برگشت در یک ثانیه بیشتر از c° ۲۰ باشد

علت احتمالی

وجود هوا در سیستم

رسوب مبدل ثانویه

خرابی NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

خرابی پمپ

کد خطای E04 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

دمای آبگرم گرمایش رفت c° ۵۵از برگشت بیشتر بوده و این روند ۳مرتبه تکرار گردد.

علت احتمالی

وجود هوا در سیستم رسوب مبدل ثانویه

خرابی NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

خرابی پمپ

کد خطای E05 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

دمای آبگرم گرمایش برگشت c° ۱۰از رفت بیشتر بوده و این روند ۳مرتبه تکرار گردد

علت احتمالی

وجود هوا در سیستم

عدم نصب صحیح NTCها

خرابی NTC

خرابی پمپ

مسدود شدن مسیر

کد خطای E06 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

دمای آبگرم گرمایش برگشت c° ۳۰از رفت بیشتر است

علت احتمالی

وجود هوا در سیستم

اتصال ناصحیح پکیج به سیستم های گرمایشی

مسدود شدن مسیر

خرابی NTC

عدم نصب صحیح NTC ها

کد خطای E10 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

خطا در قرائت سنسور فشار

علت احتمالی

خرابی سنسور فشارخرابی کابل سنسور فشار و قطعی یا اتصال کوتاه آن

کد خطای E11 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

فشار آب در مدار کمتر از ۰ / ۴بار باشد

کد خطای E12 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

فشار مدار آب بیشتر از ۳بار باشد

کد خطای E13 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

خرابی سنسور رفت گرمایش NTC1

کد خطای E14 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

خرابی سنسور برگشت گرمایش NTC2

کد خطای E15 پکیج ایساتیس:

مفهوم کد خطا

خرابی سنسور آب بهداشتی NTC3

کد خطای E16 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

خطا در سنسور خارجی NTC4

کد خطای E21 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

وجود خطا در برد که باعث توقف پکیج می شود

علت احتمالی

برد خراب شده است

کد خطای E30 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود تشخیص شعله.

کد خطای E31 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است.

علت احتمالی

خرابی شیر گاز

خرابی در بر

کد خطای E32 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

در صورت پرش شعله از روی سطح برنر ( ۱۰مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش)

علت احتمالی

خرابی در برد

خرابی الکترود تشخیص شعله

عدم نصب صحیح دودکش

کد خطای E41 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

قبل از شروع سیکل تشکیل شعله، پرشر سوئیچ هوا فعال باشد.

کد خطای E42 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

در حین کار پکیج، پرشرسوئیچ باز شده باشد.

کد خطای E43 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

تأخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ هوا.

کد خطای E50 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

عدم اتصال کانکتور CN4

کد خطای E51 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

عدم اتصال کانکتور CN10

کد خطای E60 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

خطا در قسمت پمپ

کد خطای E61 پکیج ایساتیس:

مفهوم کد خطا

اختلال در کارکرد پمپ

علت احتمالی

مشکل در برد

کد خطای P01 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از c° ۷باشد.

علت احتمالی

وجود هوا در سیستم

رسوب مبدل ثانویه

خرابی NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

خرابی پمپ

کد خطای P02 پکیج ایساتیس:

مفهوم کد خطا

دمای آبگرم گرمایش رفت c° ۵۵از برگشت بیشتر باشد

علت احتمالی

وجود هوا در سیستم

رسوب مبدل ثانویه

خرابی NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

خرابی پمپ

کد خطای P03 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

دمای آبگرم گرمایش برگشت c° ۱۰از رفت بیشتر باشد

علت احتمالی

وجود هوا در سیستم

رسوب مبدل ثانویه

خرابی NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

خرابی پمپ

کد خطای P06 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

فشار پایین آب مسیر گرمایش

کد خطای P07 پکیج ایساتیس:

مفهوم کد خطا

فشار بالای آب مسیر گرمایش

کد خطای P21 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

اولین شکست در به وجود آمدن شعله

علت احتمالی

خرابی شیر گاز

خرابی در برد

کد خطای P22 پکیج ایساتیس:

مفهوم کد خطا

دومین شکست در به وجود آمدن شعله

علت احتمالی

خرابی شیر گاز

خرابی در برد

کد خطای P23 پکیج ایساتیس

مفهوم کد خطا

قطع شعله در حین کار پکیج

علت احتمالی

خرابی الکترود تشخیص شعله

اگر پکیج شما یکی از ارور کد های بالا را نشان می دهد برای تعمیر پکیج خود با متخصصان تهران سرویس