پکیج تصفیه فاضلاب و انواع آن

با توجه به افزایش جمعیت، افزایش تولید فاضلاب¬¬های خانگی و بهداشتی و پس¬آب¬های صنعتی، جزو خطرات جدی محیط¬زیستی محسوب می¬شوند. لذا ارایه¬ی راهکاری از جمله نصب پکیج تصفیه فاضلاب در خروجی اماکن و کارخانجات مختلف، روشی جهت کنترل این پس¬آب¬ها و حفظ محیط¬زیست محسوب شده و پس¬آب تصفیه¬شده¬ی این پکیج¬¬ها می-تواند جهت مصرف توسط خود کارخانجات، آبیاری کشاورزی و... بکار رود.

با توجه به رشد جمعیت و گسترش فعالیت¬های شهری و صنعتی، مصرف آب به شدت در حال افزایش و به دنبال آن تولید فاضلاب و پساب¬ های صنعتی نیز در حال افزایش است. استفاده¬ی بی¬رویه از ذخایر آب¬های زیرزمینی، دسترسی به آب¬های شیرین را در بسیاری از نقاط جهان با مشکل مواجه کرده است تا جایی¬که جهان به شدت با بحران دسترسی به منابع آب¬های شیرین روبه¬رو است. از طرف دیگر، افزایش آلاینده¬های شیمیایی و پس¬آب¬های صنعتی، آلاینده¬های میکروبی بیمارستانی و دفع نامناسب آنها چالش زیست¬محیطی دیگری است که موجودات زنده با آن درگیر هستند، لذا ارائه¬ی راهکارهایی جهت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از استفاده¬ی بی¬رویه از آب¬های شیرین قابل¬تقدیر است. یکی از مهمترین تجهیزات در صرفه¬جویی انرژی و استفاده¬ی مجدد از آب، بکارگیری پکیج تصفیه¬ فاضلاب جهت حذف آلاینده¬های صنعتی و بهداشتی است. از این¬رو، استفاده از پکیج تصفیه¬ی فاضلاب بر سر راه پس¬آب خروجی از این مجتمع¬ها بیش از پیش احساس شد. از این¬رو، اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در تکاپوی سرمایه¬گذاری در زمینه¬ی ساخت و تولید پکیج تصفیه¬ی فاضلاب انسانی و بهره¬برداری حداکثری از آنها هستند. با این راهکار، پس¬آب خروجی این دستگاه، جهت مصارف آبیاری زمین¬های کشاورزی، پارک¬ها و.. استفاده شده و از آلودگی محیط زیست ممانعت می¬شود. از این¬رو، کمک شایانی به کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و حفظ این ذخایر ارزشمند می¬نماید. در صورتی که حجم فاضلاب روزانه < 500 متر مکعب باشد، از پکیج تصفیه¬ فاضلاب استفاده می¬شود و در حجم¬های بالاتر، توصیه می¬شود که از تصفیه¬ خانه¬های بتنی جهت تصفیه¬ی فاضلاب استفاده گردد. همچنین در صورتی¬که ظرفیت¬های تصفیه¬خانه¬ی فاضلاب بسیار بزرگ باشد، به دلیل محدودیت در جابجایی و تولید مصالح بکار رفته در فراهم¬کردن مخازن در حجم¬های گسترده، از سازه¬ی بتنی استفاده می¬شود.