آیا داور قابل برکناری هست؟


داوری یکی از نهاد های حل اختلاف در قانون ایران است. این نهاد را می توان در کنار قضاوت که از طریق دادگاه انجام می شود از شیوه های حل و فصل اختلافات و دعاوی به شمار آورد.

در قرارداد هایی که طرفین منعقد می کنند ممکن است در ضمن همان قرارداد پیش بینی کنند که اگر اختلافی از این قرارداد حاصل شود به جای مراجعه به دادگاه، داور به این اختلاف رسیدگی کند، حال داور چه کسی است؟

داور ممکن است یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد که طرفین وی را انتخاب می کنند که به اختلافشان رسیدگی کند.

برای مثال آقای احمد با حسین، خانه یا ماشینی را معامله می کنند و در ضمن این قرارداد می آورند که اگر اختلافی پیش آمد؛ آقای علی که مورد شناخت دو طرف هست داور آن اختلاف باشد. این که در ضمن قرارداد داوری را پیش بینی کنند را شرط داوری نیز می نامند.

اما در حالتی دیگر ممکن است که داوری در ضمن عقد نباشد بلکه پس از ایجاد اختلاف طرفین توافق کنند به جای رفتن به دادگاه و صرف هزینه مالی و زمانی بیشتر اختلاف خود را به داوری بسپارند که در این باره تصمیم گیری کند‌.

اگر دعوا در دادگاه اقامه شده طرفین باز هم می توانند توافق کنند به داوری برود. که این را موافقت نامه داوری نیز می نامند.