بازپرس کیست و چه وظایفی دارد؟ تفاوت بازپرس با قاضی


بازپرس شخصی است که در دادسرا وظیفه ی انجام تحقیقات مقدماتی درباره جرم بر عهده او می باشد. برای درک بهتر لازم است تحقیقات مقدماتی نیز تعریف شود.

در واقع تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای:

حفظ آثار و علائم.

جمع آوری ادله وقوع جرم.

شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.

با توجه به موارد فوق الذکر بازپرس در مقام تحقیق موظف است هر ادله و شواهدی که در راستای بی گناهی یا گناه کاری متهم است، باید در کمال بی طرفی جمع آوری کرده و تحقیقات لازم را انجام دهد.