وکیل ملکی


دعوای مرتبط با ملک ممکن است جنبه حقوقی داشته باشد یا جنبه ثبتی و یا جنبه کیفری داشته باشد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از انواع دعوای حقوقی است و زمانی مطرح می شود که فروشنده ملکی را که به مشتری می فروشد، برای تنظیم سند رسمی یا به نام زدن سند رسمی اقدام نمی کند.

حال این می تواند به هر دلیلی باشد.

برای مثال قیمت ملک بالا رفته و به قول خودمانی می خواهد زیرا قول و قرار بزند.

در اینجا خریدار ناچار باید الزام و اجبار فروشنده را به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخواهد.

در اینجا استفاده از وکیل دادگستری می تواند راهگشا باشد؛ زیرا پیچیدگی های این طرح دعوا گاها برای افراد عادی امر را دشوار می سازد.

برای مثال ممکن است ملک قبلا در رهن بوده باشد و این کار وکیل است که با وجود این امر فک رهن آن را پیش ببرد و اینکه داشتن وکیل در این دعوا باعث می شود در زمان کمتری کار پرونده پیش برود.

وکیل متخصص در حوزه ملک برای این که پرونده های زیادی در این زمینه داشته است و تجربه فراوانی کسب کرده می تواند شما را در پرونده ها و دعاوی ملکی به بهترین شکل یاری کند.

وکلای سامانه وکیل تاپ و گروه وکلای سنا با داشتن وکلای با تجربه ملکی از بهترین وکلای ملکی ایران هستند که در دعاوی ملکی می توان مسائل پیش آمده را به ایشان واگذار کرد.