تحلیل و تفسیر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی


در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون گذار به دنباله ماده ۱ این قانون که بیان داشته اگر کسی، حکم به ضرر و علیه او صادر شود و از اجرای حکم دادگاه امتناع کند اگر آن مال که وی محکوم به پرداخت آن شده است عین معین باشد.
در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون گذار به دنباله ماده ۱ این قانون که بیان داشته اگر کسی، حکم به ضرر و علیه او صادر شود و از اجرای حکم دادگاه امتناع کند اگر آن مال که وی محکوم به پرداخت آن شده است عین معین باشد.