تخریب مال مشاع توسط شریک به همراه نمونه رای تخریب مال مشاع


اگرچه جرم تخریب مطابق با قانون مجازات اسلامی، یک نوع جرم قابل گذشت محسوب شده و نسبت به سایر جرائم علیه اموال و مالکیت خفیف تر محسوب می شود اما اثرات بسیار منفی و بعضا غیر قابل جبرانی را ممکن است برای مال باخته به همراه داشته باشد.

اما جرم تخریب در اموال مشاعی جنبه دیگری از جرم تخریب محسوب می شود که برای هریک از شرکای ملک حقوق و آثاری را ایجاد خواهد کرد.

به طور کلی مالکیت هر شخص بر اموال خود به دو صورت مفروز و مشاع تقسیم بندی می شود. منظور از مالکیت مفروز، مالکیتی است که در آن تمام ملک و شش دانگ آن متعلق به یک نفر می باشد.

در مقابل مال مفروز، مال مشاع قرار دارد، که به اموالی گفته می شود که مالکیت آنها به یک نفر محدود نمی باشد بلکه چندین نفر ولو به صورت نابرابر مالک یک مال می باشند.

قانون مدنی نیز در ماده ی ۵۷۱ اشاعه را این چنین بیان نموده است؛ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.