جرم انتشار عکس های خصوصی در فضای مجازی


قانون گذار برای حفظ نظم عمومی و حفظ نظم شرعی، مواردی را جرم انگاری کرده است یعنی به مواردی را جرم تلقی کرده و قابل مجازات می داند.

اما نکته این است که تمام موارد غیر شرعی را جرم تلقی نکرده برخی موارد از گناهان در شرع نام برده شده که حتی گناه کبیره هستند اما قانون گذار آن ها را جرم تلقی نکرده است و برخی موارد را هم جرم تلقی کرده است.

گفتیم که قانون گذار حفظ نظم عمومی و نظم شرعی را در نظر دارد و برای آنان جرم انگاری می کند.

اما آیا قانون گذار در حیطه امور شخصی دیگران نیز ممکن است وارد بشود و جرم انگاری کند یا در حیطه خانواده وارد بشود.

در پاسخ باید گفت بله قانون گذار در مواردی برای حفظ نظم شخصی دست به جرم انگاری زده است.

برای مثال یک شخصی در اطلاعات شخصی خود عکسهایی از خلوت و حریم خصوصی خود دارد و در طی تعاملاتی که با فردی دیگر دارد عکس های خود را با وی به اشتراک می گذارد.

بعد از مدتی جریان به این شکل پیش می آید که آن فرد این عکس ها را ابزاری برای سوء استفاده قرار می دهد و به هر شکلی تصاویر امانت را بخواهد منتشر کند بدون اجازه و یا اینکه به وسیله آن اخاذی کند یا وی را تهدید کند برای مطامع شخص خود.