دستکاری پلاک خودرو و مجازات آن


همانگونه که هر انسانی باید دارای اسناد و مدارک هویتی باشد، اموال نیز باید دارای اسناد و مدارکی باشند که بیان کننده نوع و جنس و عمر و حتی قیمت آنها باشد.

در این میان، اسناد برخی اموال مانند خودرو به دلیل منقول بودن و استفاده گسترده آن در جامعه ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشد.

در زمینه اسناد سجلی افراد، اگر شخص اقدام به تغییر و تحریف در آنها بنماید، این عمل جرم بوده و مشمول مجازاتهای مقرر در قانون خواهد بود، همین مسئله را در مورد اسناد مربوط به اموال نیز می توان در نظر گرفت، بدین معنا که هرگونه تغییر و تحریف در اسناد و مدارک اموال از جمله خودرو، جرم بوده و مشمول مجازات هایی خواهد بود.

در این میان، اسناد برخی اموال مانند خودرو به دلیل منقول بودن و استفاده گسترده آن در جامعه ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشد.

در زمینه اسناد سجلی افراد، اگر شخص اقدام به تغییر و تحریف در آنها بنماید، این عمل جرم بوده و مشمول مجازاتهای مقرر در قانون خواهد بود، همین مسئله را در مورد اسناد مربوط به اموال نیز می توان در نظر گرفت، بدین معنا که هرگونه تغییر و تحریف در اسناد و مدارک اموال از جمله خودرو، جرم بوده و مشمول مجازات هایی خواهد بود.