سرقت، جیب بری و اخاذی یکی هستند؟


اخاذی هر گونه دریافت پول و وجه و یا هر اعتبار دیگری است به صورتی که با استفاده از تهدید و زور حاصل بشود.

لذا همچنان که در مقدمه ذکر کردیم زورگیری مصداقی از اخاذی است و اخاذی عام تر از آن می باشد.

نکته دیگر آنکه در اخاذی چون عنصر تهدید در آن وجود دارد را می توان زیر مجموعه تهدید نام برد‌ زیرا در این جرم فرد می خواهد چیزی را به دست بیاورد با استفاده از زور و تهدید.

در زورگویی همچنان که پیداست؛ شخص با تهدید و ترساندن دیگران بدون رضایت وی مالی را اخذ می کند.

برای مثال وجود داشته اند مواردی که فرد زورگیر به وسیله چاقو، دیگری را تهدید کرده که گوشی موبایل یا پولی را از وی اخذ کند.

البته ممکن است استفاده از سلاح گرم یا سرد با جمع شرایطی مجازات محاربه را به دنبال داشته باشد در اینجا دیگر مجازات اعدام اجرا خواهد شد نه مجازات زورگویی.

پس به جز تهدید یکی دیگر از شرایط زورگویی درخواست پول و یا مال از شخص مقابل است. مثل موارد و فیلم هایی که بعضا در شبکه های اجتماعی توسط دوربین ها ضبط شده اند.