سیر تا پیاز انحلال شرکت و مراحل ثبت انحلال شرکت


هر شرکت تجاری همان طور که متولد و ایجاد می شود؛ ممکن است زمانی هم از بین برود و منحل شود. تشکیل و ایجاد شرکت را می توان تولد شرکت و انحلال آن را مرگ شرکت در نظر گرفت.

البته مرگ شرکت پس از انحلال و ختم تصفیه مد نظر است.

موارد انحلال در شرکت های تجاری در ابتدا شامل موارد عامی می شود، که کل شرکت ها را دربر می گیرد، اما مواردی هم وجود دارند که مختص انحلال شرکت در هر مورد خاص است.

نکته ای دیگر که باید به آن توجه کرد این است که قواعد انحلال شرکت، آمره است و خلاف آن را نمی توان در اساسنامه شرکت پیش بینی کرد، مگر یک سری از موارد را که قانون خود اشاره کرده است.

در اینجا قصد داریم به موارد انحلال شرکت های تجاری اشاره ای داشته باشیم.

مرحله بعد از انحلال تصفیه است. تصفیه به معنای تعیین طلبکاران و بدهکاران شرکت، وصول طلب شرکت از طلبکاران و پرداخت بدهی بدهکاران است.

بعد از انحلال شرکت، شرکت باید تصفیه را آغاز کند. اگر تصفیه شرکت ناشی از انحلال باشد؛ این انحلال ممکن است به واسطه ورشکستگی باشد یا سایر موارد انحلال.

در موارد ورشکستگی دادگاه مدیر تصفیه و عضو ناظر را تعیین می کند.

برای تصفیه اما در سایر موارد انحلال تصفیه شرکت با مدیران شرکت است مگر خلاف آن توافق و تصریح بشود.