سیر تا پیاز حق طلاق زن


در صورتی که خانم موفق به اخذ رضایت از همسر خود مبنی بر وکالت در طلاق باشد، درج این موضوع به تنهایی در قباله ازدواج اثری قانونی نخواهد داشت و دادگاه خانواده براین اساس حکم به طلاق توافقی صادر نخواهد نمود.

بلکه لازم است که مرد با حضور در دفاتر اسناد رسمی با تنظیم وکالت نامه، حق قانونی طلاق خود را، با وکالت نامه رسمی به همسر خود منتقل نماید.

این موضوع در خصوص حق خروج از کشور نیز صدق خواهد کرد و حتما می بایست با وکالت نامه رسمی، مرد حق خود در خصوص اذن خروج زن را نسبت به خروج از کشور ساقط نماید.

برای اعمال وکالت نامه تنظیمی در طلاق از سوی خانم، خانم می بایست الزاما با حضور وکیل دادگستری از آن بهره مند شود و بدون حضور وکیل دادگستری، محاکم به درخواست وی ترتیب اثر نخواهند داد.

پس از اعمال وکالت نامه، قاضی اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد نمود. این گواهی به جهت مراجعه به دفاتر طلاق تا سه ماه اعتبار خواهد داشت.