شرایط صیغه محرمیت بدون اذن پدر


انعقاد عقد نکاح و آثار وارد بر آن نیازمند به طی یک سری تشریفات و مراحل قانونی می باشد. به عبارت دیگر پس از آشنایی و شناخت طرفین از یکدیگر برای اینکه این رابطه ی قانونی و مشروع باشد نیازمند به ثبت و انعقاد نکاح می باشد.

اما ثبت و انعقاد نکاح جدای از رضایت طرفین، نیازمند به رضایت و اذن پدر می باشد. حال مسئله و سوالی که در این باره مطرح می شود که آیا بدون اذن و رضایت پدر هم می توان اقدام به انعقاد نکاح نمود.
انعقاد عقد نکاح و آثار وارد بر آن نیازمند به طی یک سری تشریفات و مراحل قانونی می باشد. به عبارت دیگر پس از آشنایی و شناخت طرفین از یکدیگر برای اینکه این رابطه ی قانونی و مشروع باشد نیازمند به ثبت و انعقاد نکاح می باشد. اما ثبت و انعقاد نکاح جدای از رضایت طرفین، نیازمند به رضایت و اذن پدر می باشد. حال مسئله و سوالی که در این باره مطرح می شود که آیا بدون اذن و رضایت پدر هم می توان اقدام به انعقاد نکاح نمود.