شرایط و جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی (جرائم حدی و تعزیری)


کلمه ی توبه در لغت به معنای پشیمانی، بازگشت و به عبارتی دیگر دست کشیدن از گناه و معصیت می باشد. در آیات و روایات متعددی در خصوص توبه و تاثیر آن بر کیفر در شریعت و متون فقهی ما اشاره شده است و از آنجایی که منشا بسیاری از قوانین کیفری ما از فقه و شریعت سرچشمه می گیرد، توبه و آثار در قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است.

اما این نکته را می بایست به یاد داشت که، هر جرمی مشمول قواعد و آثار توبه نخواهد بود.

به عبارتی دیگر؛ مطابق با قانون مجازات اسلامی فقط در جرائم خاص و پیش بینی شده، امکان اعمال مقررات توبه وجود خواهد داشت که در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.