شورای حل اختلاف چیست و شرح حدود وظایف شورا


شورای حل اختلاف یک مرجعی است که نسبت به ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا تلاش می کند، اما کارش صرفا صلح و سازش نیست و به برخی دعاوی هم که به گونه ای از اهمیت آنچنانی برخوردار نیستند رسیدگی می کند.
شورای حل اختلاف یک مرجعی است که نسبت به ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا تلاش می کند، اما کارش صرفا صلح و سازش نیست و به برخی دعاوی هم که به گونه ای از اهمیت آنچنانی برخوردار نیستند رسیدگی می کند.